PARTER

Parter i dessa bestämmelser är säljaren Lanthandeln i Viken AB /Larsviken och Köparen.

 

TILLÄMPLIGHET

Dessa bestämmelser gäller för Larsvikens samtliga leveranser. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

 

LEVERANS

Leverans sker fritt Larsvikens lager i Viken. Vid leverans övergår faran för godsets förstörande på Köparen. Larsviken har således därefter inget ansvar för skada på godset. Ändring av leveransvecka kan förekomma med +/- en (1) vecka. Larsviken förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra sorter till likvärdiga vid leveransproblem. Hela orden kan även makuleras om Larsvikens leverantörer skulle drabbas av problem eller andra oförutsedda händelser inträffar.

 

FRAKT

Frakt sker på Köparens bekostnad och risk. Köparen har således att arrangera eventuell transportförsäkring. Larsviken åtar sig att på Köparens uppdrag och för dennes räkning arrangera frakt av beställda varor till Köparen.

 

PRISER

Angivna grundpriser är ungefärliga och av vägledande karaktär. Larsviken reserverar sig för prisändringar som kan bli oundvikliga – såsom valutaförändringar, importrestriktioner eller liknande – även efter att avtal har slutits, och äger då rätten att ändra priset i motsvarande mån. Leveransdagens pris gäller. Motsvarade gäller beträffande myndighetsbeslut, ändringar av skatter, andra avgifter och priser. Larsviken äger rätten att genomföra dessa prisändringar utan föregående avisering.  Vid beställningen betraktas ovanstående villkor så som godkända av Köparen.

 

LASTPALLAR

Leveranser på lastpallar debiteras 85 kr per godkänd EUR-pall.

 

VARUREKLAMATION – RETUR

Varureklamation skall göras inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Köparen kontaktar Larsviken via mejl till sattpotatis@larsviken.se.  För äkthet, grobarhet och renhet garanteras intill det fakturerade värdet. För drivningsresultat ansvaras ej. Jordbruksverkets utsädesenhets föreskrifter om provtagning för efteranalys skall gälla. Ersättning till Köparen, inklusive ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, får aldrig överstiga varuvärdet. Larsviken äger rätt att i stället för ersättning lämna ersättningsleverans. Retur av vara som saknar returrätt accepteras endast efter skriftlig överenskommelse och ersätts endast om den levereras i sin originalförpackning och om godset är oskadat och oanvänt vid ankomsten Larsviken.

 

LEVERANSREKLAMATION

Reklamation avseende transportskada eller saknade kollin skall genast anmälas till transportföretaget av Köparen. Det är viktigt att mottagaren/Köparen tar en bild på det skadade godset inklusive emballage, eventuell pall och frakthandling. Bilden är nödvändig för att transportföretaget ska kunna utreda den uppkomna skadan.

 

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Efter förfallodagen tillkommer ränta med referensränta + 8 %. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift med 60 kr. Larsviken förbehåller sig rätten att stoppa vidare leveranser om betalning inte sker i rätt tid.

 

ÅTERTAGANDE / ÄGANDERÄTT

Larsviken förbehåller sig rätten att återta det försålda godset tills alla delar i detta avtal är uppfyllda.

 

ANSVAR

Inga krav kan ställas mot Larsviken på grund av icke fullständig leverans, felaktig leverans eller andra kostnader som drabbat kund i samband med order hos Larsviken. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att Larsviken lider ekonomisk skada, eller annan skada polisanmäles. IP-nr för den dator som beställningen utförts från loggas och överlämnas till polisen i samband med polisanmälan.

 

FORCE MAJEURE

Larsviken är utan ansvar om leverans delvis eller helt hindras av orsaker som utan dennes vållande kan inträffa, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, krig, missväxt i skörd, omfattande driftsstörningar hos Larsviken, utebliven eller försenad leverans från Larsvikens leverantörer eller annan omständighet utanför Larsvikens kontroll.

 

TVIST

Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna, Larsviken och Köparen. I de fall detta inte går skall tvisten lösas vid Helsingborgs Tingsrätt och hållas på svenska. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal.

 

PERSONUPPGIFTER

Larsvikens policy kring personuppgifter

När Köparen lägger en order hos Larsviken sparas Köparens uppgifter som namn, adress, postadress, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, leverans- och betalningsuppgifter. Köparens adress behöver Larsviken för att kunna leverera beställning på bästa sätt. De personuppgifter Larsviken får i samband med Köparens order sparas också för eventuell framtida support, reklamationer och garantier. Larsvikens sätt att samla och lagra information följer GDPR 25 maj 2018. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU. Det är Lanthandeln i Viken AB, 556802-1025 som är personuppgiftsansvarig.

Köparens personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation och en tid därefter samt i enlighet med lämnat samtycke. Larsviken behandlar inte kunddata som är äldre än två år men för Larsvikens bokförings skull behöver Larsviken spara köphistorik i sju år.

Köparen är alltid välkommen att höra av sig till Larsviken om Köparen önskar begära utdrag av registrerade uppgifter eller om Köparens önskar begära ändring av registrerade uppgifter.

Larsviken garanterar att vi aldrig lämnar ut lämnar personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Vid automatiskt utskick från Larsviken kan Köparen enkelt avregistrera sig via en länk i e-postmeddelandet.